นั่งรถลินิโม่

ตารางเวลา ค่าโดยสาร แผนผัง

ตารางเวลา

Linimo ให้บริการตามตารางเวลา 3 แบบดังต่อไปนี้ กรุณาตรวจสอบก่อนขึ้นรถ

 • ・ตารางเวลาที่ 1 วันธรรมดา・・・ วันธรรมดาเดือน เม.ย.-ก.ค. ต.ค.-ม.ค.
 • ・ตารางเวลาที่ 2 วันธรรมดา・・・ วันธรรมดาเดือน ส.ค. ก.ย. ก.พ. มี.ค.
 • ・ตารางเวลาวันเสาร์และวันหยุด ・・・วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั้งปี

※เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเทศกาลหรืออื่นๆ

ตารางเวลารวม

กรุณาดูตารางเวลาของแต่ละสถานีดังนี้
ท่านสามารถตรวจสอบตารางเวลาแยกตามสถานีได้

ชื่อสถานี เข้าเมือง
(ไป ฟูจิงะโอกะ)
ออกนอกเมือง
(ไป ยาคุสะ)
藤が丘駅 ฟูจิงะโอกะ 178KB
はなみずき通駅 ฮานามิสึกิโดโอริ 173KB 178KB
杁ヶ池公園駅 อิริงะอิเคะโคเอ็น 173KB 240KB
長久手古戦場駅 นางาคุเตะโขะเซ็น 173KB 226KB
芸大通駅 เกไดโดโอริ 173KB 178KB
公園西駅 โคเอ็นนิชิ 173KB 178KB
愛・地球博記念公園駅 ไอ・จิคิวฮาคุคิเน็นโคเอ็น 186KB 188KB
陶磁資料館南駅 โทจิชิเรียวคังมินามิ 186KB 188KB
八草駅 ยาคุสะ 176KB

ค่าโดยสาร

ผู้ใหญ่
เด็ก ฟูจิงะโอกะ 170เยน 240เยน 240เยน 300เยน 300เยน 360เยน 360เยน 380เยน
90เยน ฮานามิสึกิโดโอริ 170เยน 170เยน 240เยน 300เยน 300เยน 360เยน 360เยน
120เยน 90เยน อิริงะอิเคะโคเอ็น 170เยน 240เยน 240เยน 300เยน 300เยน 360เยน
120เยน 90เยน 90เยน นางาคุเตะโขะเซ็น 170เยน 240เยน 240เยน 300เยน 300เยน
150เยน 120เยน 120เยน 90เยน เกไดโดโอริ 170เยน 240เยน 240เยน 300เยน
150เยน 150เยน 120เยน 120เยน 90เยน โคเอ็นนิชิ 170เยน 170เยน 240เยน
180เยน 150เยน 150เยน 120เยน 120เยน 90เยน ไอ・
จิคิวฮาคุ
คิเน็นโคเอ็น
170เยน 170เยน
180เยน 180เยน 150เยน 150เยน 120เยน 90เยน 90เยน โทจิชิเรียวคังมินามิ 170เยน
190เยน 180เยน 180เยน 150เยน 150เยน 120เยน 90เยน 90เยน ยาคุสะ

ประเภทค่าโดยสาร

ผู้ใหญ่ ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
เด็ก อายุ 6-12 ปี แต่สำหรับเด็กที่อายุเกิน 12 ปีแต่ยังเรียนชั้นประถม จะคิดราคาเด็ก
เด็กเล็ก อายุ 1-6 ปี แต่สำหรับเด็กที่อายุเกิน 6 ปีแต่ยังไม่ได้เข้าเรียนชั้นประถม จะคิดราคาเด็กเล็ก
เด็กทารก ต่ำกว่า 1 ปี
 • ・เด็กเล็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นรถพร้อมผู้ปกครองได้ฟรีไม่เกิน 2 คนต่อผู้ปกครอง 1 คน แต่หากเด็กเล็กใช้บริการคนเดียว จะคิดราคาเด็ก
 • ・ไม่เก็บค่าโดยสารสำหรับเด็กทารก
 • ・ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางร่างกายและหรือทางจิตใจซึ่งถือใบรับรองประเภท 1 (ได-อิชชุ นินเท)หรือผู้ที่มีความบกพร่องทางจิตใจ
  ซึ่งถือใบรับรองระดับ 1 (ได-อิคคิว นินเท)ที่ออกให้โดย Railway Company Fare Discount Section ทั้งหมดรวมถึงผู้ดูแล
  สามารถโดยสารรถไฟโดยได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% สำหรับผู้ดูแลนั้นจำกัดเฉพาะกรณีที่มากับผู้มีความบกพร่องดังกล่าวเท่านั้น
  กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม